ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข
ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้งานเหล่านี้ (ซึ่งต่อไปจะใช้คำว่า “เงื่อนไขการใช้งาน”) จะนำมาใช้กับเว็บไซต์ www.panasonicproclub.global (“เว็บไซต์”) ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Panasonic Appliances Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd ประเทศมาเลเซีย และกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทในเครือ (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “พานาโซนิค”)
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา นั่นหมายถึงว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้แล้ว และคุณตกลงที่จะยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและยึดปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ถ้าคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขการใช้งาน กรุณาอย่าเข้าใช้เว็บไซต์หรือส่งการลงทะเบียนของคุณใน “สร้างบัญชีของฉัน” มาที่เรา
1. การเข้าใช้เว็บไซต์
1.1 การเข้าใช้เว็บไซต์ต้องทำการลงทะเบียนเป็น 'ผู้ใช้'
1.2 จะมีการเปิดลงทะเบียนให้สำหรับบริษัทต่างๆ และมืออาชีพ ในกลุ่มธุรกิจเครื่องปรับอากาศในมาเลเซีย บุคคลธรรมดาต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปี บริษัทต่างๆ ต้องทำการลงทะเบียนผ่านตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 ในการลงทะเบียนกำหนดให้ต้องมี:
a. นามสกุล, ชื่อ
b. ชื่อบริษัท
c. หมายเลขบริษัท
d. ข้อมูลอ้างอิงของลูกค้าพานาโซนิค
e. ที่อยู่บริษัท
f. หมายเลขโทรศัพท์บริษัท
g. หมายเลขโทรสารบริษัท
h. ที่อยู่อีเมลของบริษัท
g. รายละเอียดผู้ติดต่อ
หลังจากลงทะเบียน จะมีการตรวจเช็คความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล ในกรณีที่ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ โดยปกติแล้วจะได้รับการตอบรับการลงทะเบียนไม่ล่าช้าเกินควรและบัญชีผู้ใช้จะได้รับการเปิดให้ใช้งานได้สำหรับผู้ใช้ พานาโซนิคจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับสถานะการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล
1.4 คุณต้องรับรองว่าข้อมูลที่ให้มาเป็นความจริง ถูกต้อง ล่าสุด และครบถ้วน การบิดเบือนความจริง การปลอมแปลง หรือการละเลยข้อมูลใดๆ ในที่นี้จะเป็นเหตุอันสมควรที่ทำให้เกิดการระงับ/ยุติตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 6 ด้านล่างนี้
1.5 คุณตกลงที่จะแจ้งให้พานาโซนิคทราบในทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนของคุณโดยส่งอีเมลมาที่ info.th@panasonicproclub.global
1.6 พานาโซนิคของสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ หรือในการยุติ หรือระงับบัญชีของผู้ใช้ตามดุลพินิจของเรา ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ต่างๆ ที่มีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือครบถ้วน หรือพิจารณาแล้วว่ามีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม (ซึ่งรวมถึงมีการลงทะเบียนบัญชี/ผู้ใช้หลายบัญชีโดยใช้บุคคลคนเดียวกัน)
1.7 หากเว็บไซต์มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดโปรไฟล์ของผู้ใช้ได้ พานาโซนิคจะไม่ได้ตรวจเช็คโปรไฟล์ที่นอกเหนือไปจากการตรวจสอบเมื่อทำการลงทะเบียนในครั้งแรก พานาโซนิคให้การรับประกันในความถูกต้องและครบถ้วนของโปรไฟล์ของผู้ใช้
2. รหัสผ่านและรายละเอียดบัญชี
ผู้ใช้จะถูกถามให้แสดงที่อยู่อีเมลทางธุรกิจและสร้างรหัสผ่าน ที่หน้า “สร้างบัญชีส่วนตัวของคุณ” รหัสผ่านจะได้รับการลงทะเบียนพร้อมด้วยที่อยู่อีเมลทางธุรกิจ ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านของตนเองและรายละเอียดอื่นๆ (หากมี) ไว้เป็นความลับ และรับผิดชอบในส่วนกิจกรรมทั้งหมดภายใต้ชื่อบัญชีของผู้ใช้ การใช้งานใดๆ ก็ตามภายใต้บัญชีผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทำการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ จะถูกรายงานไปยังพานาโซนิคในทันที การลงทะเบียนผู้ใช้และ/หรือการสมัครสมาชิกถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือแสดงข้อมูลเหล่านี้ให้ผู้อื่นได้เห็น ผู้ใช้แต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบในความปลอดภัยเพื่อไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าใช้บัญชีของผู้ใช้ได้ อนุญาตให้พนักงานของผู้ใช้และบุคคลอื่นภายใต้การควบคุมของผู้ใช้เข้าใช้งานได้
3. เว็บไซต์
3.1 เนื้อหาและข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จะแสดงตามเกณฑ์ “ตามที่เป็น” พานาโซนิคจะมิได้รับรองและรับประกัน ถึงความถูกต้อง สาระประโยชน์ ความแน่นอนของเนื้อหาใดๆ ก็ตาม หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย พานาโซนิคขอปฏิเสธความรับผิด หรือความรับผิดชอบใดๆ ก็ตาม เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุดสำหรับข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนใดๆ ก็ตามในเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ พานาโซนิค หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ผลิต หรือส่งมอบเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามไม่ว่าทั้งทางตรง ความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ความเสียหายที่เป็นผลจากการผิดสัญญา ทางอ้อม หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้ หรือการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรือการไม่สามารถใช้งาน หรือเข้าใช้เว็บไซต์ได้
3.2 เนื้อหาจะแสดงเฉพาะที่เกี่ยวกับข้อมูลเชิงเทคนิคและความสามารถในการปฏิบัติงานของพานาโซนิค พานาโซนิคมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยในการดูแลรักษาการทำงานบนเว็บไซต์ให้ไม่เกิดความขัดข้อง อย่างไรก็ตามพานาโซนิคขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการทำงานส่วนใดๆ ก็ตามหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงโครงสร้าง เงื่อนไขการใช้งาน URL และเนื้อหา หรือข้อมูลอื่นๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวกับทางเทคนิคหรือการปฏิบัติการ ในการใช้งานเว็บไซต์ คุณตกลงล่วงหน้าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามดังที่กล่าวมา
3.3 ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้รวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อื่นในเว็บไซต์ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น หรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อื่น
3.4 ผู้ใช้ต้องใช้เนื้อหาของเว็บไซต์อย่างถูกต้องตลอดเวลาเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิ ยับยั้ง หรือจำกัดการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อผู้ใช้คนอื่นหรือบุคคลที่สาม
3.5 เมื่อผู้ใช้ล็อกออนเพื่อที่จะเข้าใช้เว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์ หากในหน้าเว็บไซต์ของพานาโซนิคมีตัวเลือก 'ล็อกออฟ', 'ออก' (หรือคล้ายคลึงกัน) แสดงอยู่ ผู้ใช้จะต้องทำการล็อกออฟ และออกจากบัญชีเมื่อจบแต่ละเซสชั่น พานาโซนิคขอสงวนสิทธิ์ในการล็อกออฟ บัญชีของผู้ใช้ที่ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน
4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้งาน
4.1 เนื้อหาที่แสดงทั้งหมด เช่นข้อมูล ข้อความ ภาพถ่าย รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ เครื่องหมายทางการค้า โลโก้ และชื่อผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบอื่นๆ บนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของพานาโซนิคหรือได้มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่พานาโซนิคแล้ว
4.2 พานาโซนิคอนุญาตให้ใช้สิทธิได้แบบไม่เฉพาะเจาะจง และแบบไม่สามารถโอนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ใช้งานเนื้อหาสำหรับงานทางธุรกิจเท่านั้นโดยที่จะไม่มีสิทธิในการดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนใดก็ตาม รวมทั้งการลบ หรือเปลี่ยนแปลงลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายทางการค้า ผู้ใช้อาจดาวน์โหลดและดึงเนื้อหามาแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตนเองได้ชั่วคราวเพื่อใช้งานและพิมพ์เอกสารออกมา ผู้ใช้ได้รับสิทธิจำกัดในการใช้งานเนื้อหาดังกล่าว ผู้ใช้ไม่สามารถคัดลอก แจกจ่าย พิมพ์ เสนอ แสดง เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ หรือทำซ้ำเนื้อหาได้ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน บางเนื้อหาอาจต้องใช้ข้อตกลงแยกกันซึ่งผู้ใช้จะถูกถามความยินยอมก่อนที่จะใช้งาน
4.3 ตามข้อกำหนดในการระงับหรือสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้ต้องหยุดการใช้งานเนื้อหาใดๆ ก็ตามบนเว็บไซต์ เว้นแต่ว่ามีข้อตกลงแยกออกมาสำหรับการใช้งานเนื้อหาดังกล่าว หรือมีการดาวน์โหลดเนื้อหาและสั่งพิมพ์สอดคล้องตามข้อ 4.2 ข้างต้น
5. การอัพโหลดเนื้อหา หรือข้อมูล (Material) เข้าไปที่เว็บไซต์
5.1 ถ้าหากและเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้งานฟีเจอร์ที่อนุญาตให้คุณอัพโหลดข้อมูลหรือ โพสต์เนื้อหาเข้าไปที่เว็บไซต์ได้ ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวต้องไม่เป็นข้อมูลหรือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ละเมิด เป็นภัย หมิ่นประมาท หรือหยาบคาย อนาจาร สบประมาท หรือคุกคาม หรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ละเมิดความลับ ความลับทางการค้า หรือละเมิดกรรมสิทธิ์ หรือส่งผลเสียต่อบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลที่มีไวรัสในซอฟต์แวร์หรือมีส่วนประกอบที่เป็นอันตราย, มีเนื้อหาเกี่ยวกับทางการเมือง, การชักชวนทางการค้า, จดหมายลูกโซ่, การส่งเมลกลุ่ม หรือ ‘สแปม’ หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมหรือความรุนแรง หรือเป็นการละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ กฎหมายภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ คุณต้องรับประกันว่าการเผยแพร่ดังกล่าวสอดคล้องตามข้อกำหนดข้างต้น และคุณตกลงที่จะชดใช้ให้กับพานาโซนิคเต็มจำนวนสำหรับการละเมิดการรับประกันดังกล่าว
5.2 ข้อมูล (Material) ใดๆ ก็ตามที่คุณอัพโหลดเข้าไปที่เว็บไซต์จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ และพานาโซนิคมีสิทธิในการใช้งาน คัดลอก แจกจ่าย และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม พานาโซนิคมีสิทธิในการเปิดเผยตัวตนของคุณให้กับบุคคลที่สามบุคคลใดก็ตามที่เรียกร้องเข้ามาว่าคุณได้ทำการโพสต์หรืออัพโหลดข้อมูลใดๆ ก็ตามไปยังเว็บไซต์ซึ่งก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในความเป็นส่วนตัว
5.3 พานาโซนิคจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อบุคคลที่สามบุคคลใดก็ตามสำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลที่คุณหรือผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่นโพสต์
5.4 พานาโซนิคมีสิทธิที่จะลบข้อมูลหรือโพสต์ใดๆ ก็ตามที่คุณได้สร้างไว้บนเว็บไซต์ ถ้าหากทางพานาโซนิคพิจารณาแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องตามมาตรฐานของเนื้อหาที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1 ข้างต้น หรือมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งาน
6. การระงับสิทธิในการเข้าใช้
หากพานาโซนิคมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้ หรือละเมิดข้อกำหนดในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ พานาโซนิคอาจระงับหรือยุติการเข้าเว็บไซต์ของผู้ใช้ได้ พานาโซนิคจะแจ้งเกี่ยวกับการระงับหรือการยุติการเข้าเว็บไซต์และเหตุผลให้ผู้ใช้ทราบผ่านทางอีเมล
7. ความรับผิด
7.1 จัดหาเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พานาโซนิคไม่ขอรับผิดใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการนี้และ ขอยกเว้นความรับผิดทั้งหมดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เว้นแต่เนื้อหานี้ทำให้เกิดความเสียหายโดยการกระทำอย่างจงใจหรือเป็นการกระทำที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
7.2 เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ไม่มีการรับรอง มีเงื่อนไข หรือมีการรับประกันใดๆ ต่อความถูกต้องของเนื้อหา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเรามีการปรับเปลี่ยนพัฒนาอยู่ตลอด ดังนั้นข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิค หรือมีข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงหรือได้รับการอัพเดทโดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า พานาโซนิคอาจทำการพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และ/หรือโปรแกรมที่อธิบายไว้ในข้อมูลนี้ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.3 แม้ว่าพานาโซนิคมีความพยายามที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์สามารถใช้งานได้เป็นปกติตลอด 24 ชั่วโมง แต่พานาโซนิคจะไม่ขอรับผิดไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทำให้เว็บไซต์ไม่พร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ หรือช่วงเวลาใดก็ตาม บางครั้ง การเข้าใช้งานเว็บไซต์อาจถูกระงับชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. การติดต่อสื่อสารเป็นความลับ ยกเว้นตามที่กำหนดตามกฎหมาย และตามที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของพานาโซนิค ถ้าคุณส่งการติดต่อสื่อสาร หรือข้อมูลใดๆ ก็ตามไปยังเว็บไซต์ผ่านทางอีเมล หรือรวมถึงข้อมูล คำถาม ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลอื่นๆ การติดต่อสื่อสารดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับการจัดการเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ พานาโซนิคหรือบริษัทในเครือสามารถนำข้อมูลที่คุณส่งหรือโพสต์เข้ามาไปใช้ได้ ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ การเปิดเผยข้อมูล การส่ง การพิมพ์ การเผยแพร่ และการโพสต์ นอกจากนั้น พานาโซนิคจะสามารถนำแนวคิด ไอเดีย know-how หรือเทคนิคต่างๆ ที่มีอยู่ในการสื่อสารใดๆ ก็ตามที่คุณส่งมายังเว็บไซต์ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตามไปใช้งานได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าชดเชยใดๆ ให้กับคุณ ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต และการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลดังกล่าว พานาโซนิคจะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อการตรวจจับข้อมูลหรือการแก้ไขที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายในการติดต่อสื่อสารใดๆ ก็ตามระหว่างคุณกับพานาโซนิค (ไม่ว่าจะเป็นโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆ) หรือสำหรับการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น (ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นข้อมูลที่หลอกลวงหรือเข้าไปดูได้ผ่านทางการสื่อสารดังกล่าว) ถึงแม้ว่า พานาโซนิคอาจทำการตรวจสอบหรือตรวจทานการสนทนา การโพสต์ การส่งข้อมูล และเนื้อหาบนกระดานข่าวบนเว็บไซต์เป็นระยะ แต่พานาโซนิคไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากในเนื้อหาของการสื่อสารรวมถึงข้อผิดพลาด การหมิ่นประมาท การกล่าวสบประมาท การดูหมิ่น การใช้ถ้อยคำหยาบคาย หรือความไม่ถูกต้องที่มีอยู่ในการสื่อสารใดๆ ก็ตามดังกล่าว คุณถูกห้ามไม่ให้โพสต์หรือส่งข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท สบประมาท หยาบคาย อนาจาร หรือดูหมิ่น หรือมีเนื้อหาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือเป็นการสนับสนุนการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดอาญา หรือมีการให้ข้อมูลที่เป็นภัยต่อกฎหมายแพ่งและอาญา หรือเป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ ก็ตาม พานาโซนิคจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่บังคับคดี หรือคำขอตามคำสั่งศาล หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นอัตลักษณ์ของบุคคลใดก็ตามที่โพสต์ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าว
9. การส่งข้อมูลส่วนบุคคล
คุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของพานาโซนิคแล้ว และคุณรับทราบและตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ใดๆ กับพานาโซนิคผ่านทางเว็บไซต์ คุณยินยอมที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้ระหว่างประเทศมาให้ตามจำเป็นเพื่อการประมวลผลให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางธุรกิจตามมาตรฐานของพานาโซนิค ในเว็บไซต์ต่างๆ ของลิงก์อาจมีการส่งข้อกำหนดสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ พานาโซนิคจะไม่รับผิดชอบต่อข้อกำหนดดังกล่าว และปฏิเสธความรับผิดใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง นอกจากนั้น ลิงก์เหล่านี้จะมีขึ้นเฉพาะเพื่อคุณแต่เพียงผู้เดียวและไม่ได้มีการรับรอง การอนุญาต หรือให้การสนับสนุนไม่ว่าจะทางตรงหรือโดยนัยยะจากพานาโซนิคสำหรับเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้น หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์เหล่านั้น การใช้งานเว็บไซต์ของลิงก์เหล่านี้จะถือเป็นความเสี่ยงของตัวผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการแปลภาษา
หน้าที่ได้รับการแปลแล้วจะแสดงขึ้นมาหลังจากมีการแปลผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เนื้อหาอาจแตกต่างไปจากต้นฉบับและไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ พานาโซนิคจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นมาจากเนื้อหาที่ถูกแปลมา เนื้อหาที่เป็นทางการจะเป็นหน้าต้นฉบับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
11. นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้กับพานาโซนิคจะถูกนำไปใช้สอดคล้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดก่อนดำเนินการต่อ
12. เขตอำนาจศาล
ศาลในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียจะมีอำนาจในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อเรียกร้องและข้อพิพาทใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
13. อื่นๆ
หากมีส่วนใดก็ตามในเงื่อนไขการใช้งานไม่ถูกต้อง ส่วนที่เหลือของข้อนั้นจะยังคงให้ยึดปฏิบัติตามอยู่ ในขณะที่ส่วนที่ไม่ถูกต้องจะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่เป็นการจัดทำขึ้นมาร่วมกันของคู่ค้าและผ่านข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างถูกต้อง
14. หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณาติดต่อมาได้ที่ info.th@panasonicproclub.global เพื่อส่งคำถามหรือความคิดเห็นที่คุณมีเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ลิขสิทธิ์ @ 2015 Panasonic Appliances Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd. สงวนลิขสิทธิ์