นโยบายความเป็นส่วนตัว

Panasonic Appliances Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd (เรียกว่า “Panasonic”) เคารพและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายของ Panasonic และตัวเลือกในการรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านแอปพลิเคชันมือถือ Panasonic Quick Service guide ที่ท่านสามารถเลือกไว้ รวมถึงวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยเป็นไปตาม Malaysian Personal Data Protection Act 2010 (“PDPA”) โปรดทราบว่า Panasonic อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขดังกล่าวผ่านทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้

1. การรวบรวมข้อมูลและการใช้งาน

1.1 ชนิดของข้อมูล

ผู้ใช้ต้องส่งและลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลทางธุรกิจให้แก่ Panasonic จึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในแอปพลิเคชันได้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจหมายถึงข้อมูลส่วนตัวที่กำหนดไว้ภายใต้ PDPA และหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรือสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลนั้นได้
เมื่อท่านส่งแบบฟอร์ม "ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของฉัน" ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนแบบครั้งเดียว เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและ/หรือข้อมูลธุรกิจ เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบริษัท และที่อยู่บริษัทของท่าน

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องกรอกรายละเอียด

ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการให้กรอกในแบบฟอร์ม เป็นข้อมูลที่จำเป็น หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถดำเนินขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ได้ หรือไม่สามารถดำเนินการคำขอของท่านและ/หรือมอบบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านได้

2. วัตถุประสงค์

เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้สำหรับการดำเนินการภายหน้าตามที่ต้องการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายและเพื่อ

มอบ รักษา ปกป้อง ตรวจสอบการใช้ กำหนดค่า วัด และปรับปรุงบริการ แอปพลิเคชันมือถือ รวมทั้งปรับปรุงบริการใหม่ๆ เนื้อหาและโฆษณา

ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาด้านการตลาดและกลยุทธ์ (รวมถึงการฝึกอบรม) ที่ท่านยินยอมให้ทางเราติดต่อตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพื่อ

ส่งข้อเสนอและข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Panasonic บริการ และกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น โปรโมชั่น โฆษณา สื่อด้านการตลาดและการค้าที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังกล่าวของบริษัทในเครือ และหุ้นส่วนธุรกิจที่ได้เลือกไว้
ให้ท่านทราบถึงการอบรมต่างๆ ที่จะมีขึ้น
ส่งจดหมายข่าว Panasonic

ดำเนินการวิเคราะห์การตลาดภายในและการวิเคราะห์รูปแบบและตัวเลือกของผู้ใช้

ป้องกันกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และ

สำหรับการสำรวจภายใน การตรวจสอบบัญชี หรือวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

สอดคล้องตามกฎและระเบียบข้อบังคับของ Panasonic ในการดำเนินธุรกิจ

โอน เก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รวบรวมจากท่านไว้ที่ปลายทาง

ระหว่างประเทศเมื่อจำเป็นสำหรับการประมวลผลตามหลักปฏิบัติมาตรฐานทางธุรกิจ เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว แสดงว่าท่านยอมรับการโอน การเก็บ หรือประมวลผลนี้

3. การเปิดเผยข้อมูล

3.1 บุคคลภายใน Panasonic

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เรานั้นจะดำเนินการโดยบุคคล (ภายในหรือภายนอกประเทศมาเลเซีย) ภายในเครือ Panasonic (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อย บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ และหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลภายนอก)
Panasonic ขอรับรองว่า:

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งตามสัญญาแล้ว จะมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่รับผิดชอบ

(ii) เราจะปล่อยข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง

3.2 ประเภทของบุคคลภายนอก

อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง (ภายในหรือภายนอกประเทศมาเลเซีย) ตามที่จำเป็นภายใต้กฎหมาย เป็นไปตามความสัมพันธ์ทางสัญญาที่เกี่ยวข้อง (เช่น ที่เราแต่งตั้งผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก) หรือเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในตอนที่ 2 ข้างต้น (หรือเกี่ยวข้องตามจุดประสงค์เหล่านั้นโดยตรง) อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกตามประเภทต่อไปนี้:

• บุคคลภายนอกที่เราแต่งตั้งเพื่อให้บริการต่างๆ แก่เราหรือในนามของเรา (เช่น ผู้ให้บริการด้านไอที ผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ ผู้ตรวจสอบบัญชี นักกฎหมาย
เลขานุการของบริษัท ที่ปรึกษา คู่สัญญา ผู้ทำสัญญา ที่ปรึกษามืออาชีพ นักวิจัย ผู้ให้บริการ บริษัทสิ่งพิมพ์
บริษัทจัดประชุม/การอบรม/กิจกรรม, ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ, บริษัทประกันภัย)

• หุ้นส่วนธุรกิจหรือบริษัทในเครือที่อาจมีส่วนในการให้บริการตามคำขอ

• หน่วยงานรักษากฎหมาย รวมถึงตำรวจในท้องถิ่น และ
• หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานตามกฎหมาย สภาท้องถิ่น และผู้กำกับดูแลด้านอุตสาหกรรม

ในกรณีที่มีการขายกิจการ การซื้อกิจการ การควบรวมธุรกิจ หรือการพัฒนาองค์กร ("การดำเนินการทางธุรกิจ") ที่อาจเกิดขึ้นได้ ที่มีการเสนอ หรือเกิดขึ้นจริง อาจต้องมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเนื่องจากการดำเนินการทางธุรกิจดังกล่าว โดยนัยนี้ ท่านยอมรับว่าการเปิดเผยและโอนข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นและอนุญาตให้ Panasonic ปล่อยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกนั้นๆ รวมทั้งที่ปรึกษา/ตัวแทน
หากเราใช้ข้อมูลนี้ในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การรวบรวมข้อมูล เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการใช้งานดังกล่าว

4. Security, Retention, Website

4.1 Security

Panasonic makes reasonable efforts and takes appropriate measures to maintain and improve security to ensure that personal information is managed safely and to protect against any unauthorized access or unauthorized alteration, disclosure or destruction of data.

4.2 Retention
Panasonic does not keep personal information for longer than is necessary for those purposes for which they are collected.

4.3 เว็บไซต์

(ก) คุกกี้

Panasonic รวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติผ่านการใช้งานคุกกี้ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่สร้างบันทึกเกี่ยวกับลักษณะการเรียกใช้อินเทอร์เน็ตและจะถูกติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน ซึ่งหมายความว่าระบบจะจดจำท่านได้อีกครั้ง ซึ่งจะได้รับความสะดวกในการเรียกใช้อินเทอร์เน็ตและซื้อของต่างๆ โดยสามารถหลีกเลี่ยงการลงชื่อเข้าใช้ซ้ำและกำหนดโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ เป็นต้น มีคุกกี้ต่างๆ จำนวนมากที่ทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

• Microsoft Edge-- https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
• Microsoft Edge-- https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
• Firefox-- https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
• Chrome--https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

4.3 เว็บไซต์

(ก) คุกกี้

Panasonic รวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติผ่านการใช้งานคุกกี้ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่สร้างบันทึกเกี่ยวกับลักษณะการเรียกใช้อินเทอร์เน็ตและจะถูกติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน ซึ่งหมายความว่าระบบจะจดจำท่านได้อีกครั้ง ซึ่งจะได้รับความสะดวกในการเรียกใช้อินเทอร์เน็ตและซื้อของต่างๆ โดยสามารถหลีกเลี่ยงการลงชื่อเข้าใช้ซ้ำและกำหนดโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ เป็นต้น มีคุกกี้ต่างๆ จำนวนมากที่ทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

(ข) ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ให้ไว้เพื่อความสะดวกของท่าน เว็บไซต์เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่แล้ว ซึ่งเราแนะนำให้ท่านตรวจสอบก่อนหากท่านเข้าไปยังเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ลิงก์ไว้หรือการใช้งานเว็บไซต์

(ค) ตำแหน่งที่เปิดใช้แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันมือถือบางรายการจะใช้ Google Analytics (หรือเครื่องมือแบบเดียวกัน) เพื่อช่วยให้เราให้บริการท่านได้ดีขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับปรุง บริการ และการแก้ไขแอปพลิเคชันมือถือ ข้อมูลที่รวบรวมไว้นี้จะไม่ระบุตัวตนท่านแก่เรา อย่างไรก็ตาม อาจมีการแจ้งให้เราทราบถึงบริการและคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านใช้บ่อยที่สุดในแอปพลิเคชันโดยไม่ระบุตัวตนของท่าน รวมถึงชนิดของอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ ประเทศ และภาษาที่ดาวน์โหลด

5. การเข้าถึงและการแก้ไข

5.1 ท่านสามารถเพิกถอนคำยินยอมหรือยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกจากอีเมลที่ส่งถึงท่าน โดยถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันหรือติดต่อเราได้โดยตรงที่ ml_pat_technical@th.panasonic.com ได้ตลอดเวลา Panasonic จะพยายามตอบกลับท่านโดยเร็วที่สุด

5.2 โปรดทราบว่าการสื่อสารใดๆ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นความคิด ข้อแนะนำ หรืออีเมลอื่นใด ไม่ถือว่าเป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์'.

5.3 You can revoke your consent or unsubscribe from emails sent to you by following the 'unsubscribe' link and/or instructions at the bottom of the marketing materials sent to you, or contacting us directly at info.th@panasonicproclub.global at any time. Panasonic makes every effort to respond to your request as soon as possible.

5.4 You may contact us to limit the processing of your personal information, for further enquiries or complaint by contacting us below:-
Email Address : info.th@panasonicproclub.global

5.5 Please be advised that any form of communication sent to this site, be it ideas, suggestions or any other e-mail, considered non-confidential and non-proprietary.

Copyright @ 2015 Panasonic Appliances Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd. สงวนลิขสิทธิ์