Terma dan Syarat

Terma dan syarat penggunaan ini (dirujuk sebagai "Terma-terma Penggunaan") diguna pakai oleh laman web www.panasonicproclub.global ("Laman Web") dimiliki dan dikendalikan oleh Panasonic Appliances Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd, Malaysia dan kumpulan syarikat dan subsidiari dan afiliasinya (secara kolektif dirujuk sebagai "Panasonic").
Dengan menggunakan laman web kami, anda menyatakan bahawa anda telah membaca dan memahami terma dan syarat yang dinyatakan di sini dan anda bersetuju untuk menerima dan mematuhi Terma-terma Penggunaan. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma-terma Penggunaan ini, sila jangan mengakses Laman Web atau mengemukakan pendaftaran anda kepada kami di "My Account".

1. Mengakses Laman Web
1.1 Akses kepada laman web memerlukan pendaftaran anda sebagai 'Pengguna’.
1.2 Pendaftaran adalah terbuka kepada syarikat dan Profesional dalam perniagaan penyaman udara di Malaysia. Individu tersebut mestilah sekurang-kurangnya 18 tahun dan Syarikat mestilah berdaftar melalui wakilnya yang diberi kuasa secara sah.


1.3 Pendaftaran ini memerlukan:

a. Nama Yang Diberi, Nama Keluarga
b. Nama Syarikat
c. Nombor Syarikat
d. Rujukan Pelanggan Panasonic
e. Alamat Perniagaan
f. Nombor Telefon Perniagaan
g. Nombor Fax Perniagaan
h. E-mel Perniagaan
i. Butir-butir Perhubungan
j. Jurujual yang bertanggungjawab terhada perniagaan

Selepas pendaftaran, data akan diperiksa bagi kesempurnaan dan ketepatannya. Sekiranya tiada kesilapan, pendaftaran biasanya akan diterima tanpa berlengah dan akaun Pengguna akan dibuka. Panasonic akan memaklum Pengguna melalui e-mel tentang status pendaftaran.
1.4 Anda dengan ini mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar, tepat, terkini dan lengkap. Sebarang salah nyataan, pemalsuan atau peninggalan dalam ini akan dijadikan sebagai alasan yang mencukupi bagi penggantungan / penamatan seperti yang diperuntukkan dalam Fasal 6 di bawah.
1.5 Anda bersetuju untuk memberitahu Panasonic dengan serta-merta tentang sebarang perubahan yang berkaitan dengan pendaftaran anda dengan menghantar e-mel kepada info.my@panasonicproclub.global.
1.6 Panasonic berhak untuk menolak pendaftaran anda sebagai pengguna atau menamatkan atau menggantung akaun Pengguna anda atas budi bicara kami termasuk, tetapi tidak terhad kepada, situasi di mana pada pendapat kami butir-butir adalah tidak betul, terkini, atau lengkap, atau jika pada pendapat kami tindakan itu adalah sesuai (termasuk di mana kami mengesyaki pendaftaran beberapa akaun / profil Pengguna oleh individu yang sama).
1.7 Jika laman web mempunyai fungsi yang membolehkan pengguna untuk memuat naik profil pengguna, Panasonic tidak memberi jaminan terhadap ketepatan dan kesempurnaan profil Pengguna oleh sebab Panasonic tidak memeriksa profil dengan kerap selepas pemeriksaan pertama semasa pendaftaran.

2. Kata Laluan Dan Butiran Akaun
Setiap pengguna akan diminta untuk memberi e-mel perniagaan dan mewujudkan kata laluan sendiri, di "Create your personal account". Kata laluan hendaklah didaftarkan dengan e-mel perniagaan. Pengguna bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan atau kata laluan, dan lain-lain maklumat (jika ada) dan semua aktiviti-aktiviti di bawah akaun Pengguna. Sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan dalam akaun Pengguna atau pelanggaran keselamatan yang lain hendaklah dilaporkan kepada Panasonic dengan serta-merta. Pendaftaran Pengguna dan / atau langganan adalah peribadi. Ia tidak boleh didedahkan kepada orang lain. Setiap pengguna hendaklah mengambil langkah berjaga-jaga seperti seorang ahli perniagaan yang teratur bagi memastikan bahawa pihak ketiga tidak akan mengakses akaun pengguna. Akses oleh pekerja Pengguna dan kakitangan lain di bawah kawalan Pengguna adalah dibenarkan.

3. Laman Web
3.1 Kandungan dan maklumat lain yang terdapat di Laman Web ini disediakan pada asas 'SEDIA ADA’. Panasonic tidak membuat sebarang perwakilan dan jaminan, sama ada nyata atau tersirat, tentang ketepatan, kegunaan, atau kepastian mana-mana kandungan atau maklumat lain yang terdapat di Laman Web. Panasonic secara khusus menafikan sebarang liabiliti atau tanggungjawab setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dengan sepenuhnya bagi apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan di Laman Web. Panasonic atau pihak lain yang terlibat dalam mencipta, menghasil, atau menyerahkan laman web ini adalah tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan langsung, sampingan, berbangkit, tidak langsung atau punitif yang timbul daripada akses anda, atau penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan atau mengakses Laman Web.
3.2 Kandungan berkenaan hanya terdapat dalam keupayaan teknikal dan operasi Panasonic. Panasonic menjamin laman web ini tanpa gangguan, walau bagaimanapun, Panasonic mempunyai hak untuk mengubah suai, mengubah atau menghentikan mana-mana atau semua unsur-unsur laman web, termasuk struktur, keadaan penggunaan, URL, dan kandungan atau maklumat lain tanpa notis terlebih dahulu terutamanya atas sebab-sebab teknikal atau operasi. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk menerima sebarang perubahan tersebut.
3.3 Pengguna tidak dibenarkan untuk mengumpul, menyimpan dan menggunakan data peribadi pengguna Laman Web lain, melainkan jika dinyatakan selainnya dalam ini atau diperkenankan oleh pengguna-pengguna tersebut.
3.4 Pengguna dikehendaki menggunakan kandungan yang terdapat dalam laman web dengan betul pada setiap masa bagi tujuan yang sah dan tidak melanggar, menghalang atau menyekat hak penggunaan laman web ini oleh Pengguna lain atau pihak ketiga.
3.5 Di mana Pengguna mengakses ke Laman Web atau sebahagian daripadanya, Panasonic menyediakan pilihan 'log-off', 'keluar' (atau fungsi yang sama), Pengguna berjanji untuk mencatat keluar dan keluar daripada akaun anda pada akhir setiap sesi. Panasonic mempunyai hak untuk mencatat keluar Pengguna yang mempunyai akaun yang tidak aktif bagi tempoh masa yang panjang.

4. Harta Intelek dan Hak Penggunaan
4.1 Kandungan seperti data, teks, gambar, imej, video, perisian, tanda dagangan, logo dan nama produk atau maklumat lain di laman web ini adalah Harta Intelek atau dilesenkan kepada Panasonic.
4.2 Panasonic memberi geran yang percuma, tidak eksklusif dan hak yang tidak boleh dipindah, kepada Pengguna untuk menggunakan sebarang kandungan bagi tujuan perniagaan sendiri sahaja tanpa hak untuk mengubahsuai atau mengubah maklumat dalam apa jua cara, tidak memadam atau menukar mana-mana hak cipta atau tanda dagangan notis. Pengguna boleh memuat turun dan mempaparkan kandungannya pada skrin komputer bagi kegunaan segera dan percetakan. Pengguna menerima hak terhad dalam penggunaan kandungan sedemikian. Pengguna tidak boleh membuat salinan, mengedar, menerbit, mempamer, mempersembah, menyiar secara awam atau menghasil semula kandungan, melainkan jika diperuntukkan selainnya dengan jelas. Terdapat beberapa kandungan yang mungkin memerlukan perjanjian berasingan, dimana Pengguna akan diminta untuk bersetuju sebelum penggunaan tersebut.
4.3 Atas penggantungan atau penamatan penggunaan Laman Web, Pengguna mesti menamatkan sebarang penggunaan kandungan laman web ini, melainkan jika perjanjian berasingan telah dibuat bagi penggunaan kandungan atau kandungan tersebut dimuat turun dan dicetak mengikut Fasal 4.2 di atas.

5. Muat Naik Kandungan Atau Maklumat ke Laman Web
5.1 Jika dan apabila anda menggunakan suatu ciri yang membolehkan anda untuk memuat naik maklumat atau kandungan ke Laman Web, maklumat atau kandungan tersebut tidak boleh menyalahi undang-undang, ganas, berbahaya, kasar atau kesat, lucah, fitnah, mengancam, atau melanggar hak cipta, cap dagang, paten, rahsia, rahsia perdagangan atau mana-mana hak lain, atau memudaratkan pihak ketiga, atau tidak menyenangkan, atau yang terdiri daripada atau mengandungi virus perisian atau komponen berbahaya, kempen politik, ajakan komersil, surat berantai, jisim mel atau mana-mana 'spam' atau kelakuan yang merupakan suatu kesalahan sivil atau jenayah atau melanggar mana-mana undang-undang tempatan, negeri, kebangsaan atau antarabangsa. Anda berjamin dan bersetuju untuk menanggung sebarang rugi dan sentiasa menanggung rugi dengan sepenuhnya kepada Panasonic jika anda tidak mematuhi perkara di atas, atau bagi sebarang pelanggaran waranti berkenaan.
5.2 Sebarang maklumat yang anda muat naik ke laman web kami akan dianggap sebagai tidak sulit dan yang tidak dimiliki, dan Panasonic mempunyai hak untuk mengguna, menyalin, mengedar dan mendedahkan kepada pihak ketiga sebarang maklumat tersebut bagi apa-apa tujuan. Panasonic juga mempunyai hak untuk mendedahkan identiti anda kepada mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa mana-mana maklumat yang disiarkan atau dimuat naik oleh anda kepada Laman Web ini merupakan pelanggaran hak harta intelek atau hak privasi mereka.
5.3 Panasonic tidak akan bertanggungjawab terhadap mana-mana pihak ketiga bagi kandungan atau ketepatan sebarang maklumat yang dihantar oleh anda atau mana-mana pengguna Laman Web lain.
5.4 Panasonic mempunyai hak mutlak untuk menghapuskan sebarang maklumat atau catatan yang anda buat di laman web jika, pada pendapat Panasonic, maklumat tersebut tidak mematuhi tahap kandungan yang dinyatakan dalam Fasal 5.1 di atas atau melanggar, dalam apa jua cara, syarat penggunaan peruntukan ini.

6. Penggantungan Hak Akses
Jika Panasonic mempunyai sebab yang munasabah percaya bahawa Pengguna tidak mematuhi mana-mana peruntukan dalam Terma-terma Penggunaan ini atau melanggar peruntukan undang-undang lain yang berkaitan dengan laman web ini, Panasonic boleh menggantung atau menamatkan akses Pengguna Laman Web ini. Panasonic akan memberitahu Pengguna melalui E-mel mengenai sebarang penggantungan atau penamatan dan sebab-sebabnya.

7. Liabiliti
7.1 Kandungan yang disediakan di Laman Web adalah percuma. Panasonic tidak menanggung sebarang liabiliti atas kelakuannya dan mengecualikan semua liabiliti yang dibenarkan di bawah undang-undang dengan sepenuhnya, melainkan jika ia disebabkan dengan sengaja atau melalui kecuaian atau dalam kes-kes kecederaan fizikal.
7.2 Kandungan yang dipaparkan di laman web kami disediakan tanpa sebarang jaminan, syarat atau jaminan terhadap ketepatannya. Oleh kerana evolusi produk kami yang berterusan, maklumat dalam Laman Web ini mungkin mengandungi kesilapan teknikal atau kesalahan tipografi. Maklumat boleh diubah atau dikemaskini tanpa notis. Panasonic juga boleh membuat penambahbaik dan / atau perubahan dalam produk dan / atau program yang dinyatakan dalam maklumat ini pada bila-bila masa tanpa notis.
7.3 Walaupun Panasonic berusaha untuk memastikan bahawa laman web ini disediakan 24 jam sehari, Panasonic tidak bertanggungjawab atas apa-apa sebab jika laman web kami tidak berfungsi pada bila-bila masa atau apa-apa tempoh. Dari masa ke semasa, akses kepada laman web kami boleh digantung buat sementara dan tanpa notis.

8. Kerahsiaan Komunikasi
Kecuali dikehendaki oleh undang-undang dan selaras dengan Dasar Privasi Panasonic, jika anda menghantar sebarang komunikasi atau maklumat ke Laman Web melalui mel elektronik atau sebaliknya, termasuk apa-apa data, soalan, komen, cadangan, atau sebagainya, semua komunikasi tersebut adalah, dan akan dikira sebagai, tidak sulit dan tidak dimiliki. Apa-apa sahaja yang anda hantar atau catat boleh digunakan oleh Panasonic atau gabungannya untuk sebarang tujuan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penghasilan semula, pendedahan, penghantaran, penerbitan, penyiaran, dan catatan. Tambahan pula, Panasonic boleh mengguna maklumat tersebut secara percuma, tanpa apa-apa pampasan kepada anda, apa-apa idea, konsep, pengetahuan, atau teknik yang terkandung dalam mana-mana komunikasi yang anda hantar kepada Laman Web bagi apa-apa tujuan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pembangunan, pembuatan, dan produk pemasaran. Panasonic tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang pemintasan atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan atau yang menyalahi undang-undang mana-mana komunikasi antara anda dan Panasonic (sama ada melalui mel elektronik atau sebaliknya), atau apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul dengan itu (termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan tanpa kebenaran atau penipuan mana-mana maklumat yang terkandung dalam atau diakses melalui komunikasi tersebut). Walaupun Panasonic boleh dari masa ke semasa mengawas atau mengaji semula perbincangan, catatan, penyampaian, papan buletin dan seumpamanya di Laman Web, Panasonic tidak berkewajipan untuk membuat demikian dan tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti yang timbul daripada kandungan mana-mana komunikasi tersebut, begitu juga dengan sebarang kesilapan, fitnah, kelucahan, kata-kata kotor, atau ketidaktepatan yang terkandung dalam mana-mana komunikasi tersebut. Anda dilarang untuk mencatat atau menghantar sebarang maklumat yang menyalahi undang-undang, mengancam, memfitnah, lucah atau tidak senonoh atau apa-apa maklumat yang mendorong tindakan yang akan dianggap sebagai kesalahan jenayah atau menimbulkan liabiliti sivil, atau menyalahi mana-mana undang-undang. Panasonic akan memberi kerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak penguatkuasaan undang-undang atau perintah mahkamah yang meminta atau mengarahkan Panasonic untuk mendedahkan identiti individu yang menghantar maklumat-maklumat tersebut.

9. Penghantaran Data Peribadi
Setelah anda membaca Dasar Privasi Panasonic, anda mengakui dan bersetuju bahawa dengan menyediakan Panasonic sebarang maklumat peribadi atau hak milik melalui laman web ini, anda membenarkan penghantaran maklumat peribadi atau hak milik pengguna sedemikian di sempadan antarabangsa seperti yang diperlukan untuk pemprosesan mengikut tahap amalan perniagaan Panasonic. Anda dinasihatkan bahawa laman web pautan mungkin mengandungi peruntukan penghantaran data peribadi yang berbeza daripada peruntukan yang disediakan di sini. Panasonic adalah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang peruntukan, dan menafikan sebarang dan semua liabiliti yang berkaitan dengan peruntukan itu. Di samping itu, Pautan ini disediakan semata-matanya untuk kemudahan anda dan tidak menunjukkan sebarang pengesahan, kebenaran atau penajaan yang nyata atau tersirat oleh Panasonic daripada laman-laman atau produk atau perkhidmatan yang disediakan di situ. Penggunaan laman pautan adalah atas risiko Pengguna sendiri.

10. Penafian Bahasa Terjemah
Sila memberi perhatian bahawa kandungan akan dipaparkan selepas diterjemahkan secara automatik oleh komputer. Terdapat kemungkinan yang tidak boleh dielakkan bahawa kandungan tersebut adalah berbeza daripada yang asal. Panasonic tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin timbul daripada kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi tertakluk pada laman yang berasal dalam Bahasa Inggeris.

11. Dasar Privasi
Maklumat peribadi yang diberikan kepada Panasonic akan digunakan selaras dengan Dasar Privasi kami. Sila klik sini untuk membaca Dasar Privasi teliti sebelum anda meneruskan.

12. Bidang Kuasa
Mahkamah Kuala Lumpur, Malaysia mempunyai bidang kuasa eksklusif ke atas sebarang tuntutan dan pertikaian yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, penggunaan laman web kami.

13. Pelbagai
Sekiranya mana-mana atau sebahagian daripada mana-mana Terma-terma Penggunaan diistiharkan tidak sah, fasal-fasal yang selebihnya akan terus menjadi sah, manakala fasal yang tidak sah tersebut akan digantikan dengan fasal yang menyerupai niat semua pihak dan keperluan di bawah undang-undang diluluskan dengan sewajarnya.

14. Pertanyaan Mengenai Laman Web
Sila hubungi kami di info.my@panasonicproclub.global untuk mengemukakan sebarang soalan atau komen anda mengenai Laman Web ini.
Nota: Dalam keadaan berlakunya sebarang konflik antara Terma-terma Penggunaan ini dalam bahasa Malaysia dengan Terma-terma Penggunaan dalam Bahasa Inggeris yang sepadan dengannya, Terma-terma Penggunaan dalam Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Hak Cipta @ 2015 Panasonic Appliances Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd. Semua Hak Cipta Terpelihara.