Chính sách tập tin

1 Cookies


1.1 Một “cookie” là một đoạn dữ liệu được gửi từ trình duyệt của Quý khách. Trình duyệt của bạn có thể lưu trữ nó trong hệ thống dựa trên các cài đặt của Quý khách cho trình duyệt. Cookies thu thập thông tin về hệ thống vận hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi, loại trình duyệt, địa chỉ IP.

1.2 Website đôi khi sử dụng cookies để tăng cường khả năng cung cấp thông tin và dịch vụ, và để điều hướng website thuận tiện hơn. Website không sử dụng cookies để thu thập thông tin các nhân của Quý khách trừ trường hợp Quý khách chấp thuận cung cấp những thông

1.3 Quý khách có thể lựa chọn điều chỉnh trình duyệt để thông báo khi quý khách nhận một cookies, cho phép quý khách quyết định có chấp nhận cookies đó hay không. Ngoài ra quý khách có thể lựa chọn từ chối tất cả cookies. Tuy nhiên xin lưu ý, nếu quý khách từ chối nhận cookies, có thể quý khách không thể sử dụng các chức năng sẵn có trên Website.